• وزن
  • نامعلوم
    1000 g
  • وزن زعفران
  • 0.5 گرمی | 1 گرمی | 2 گرمی | 0.5 مثقالی | 1 مثقالی | 2 مثقالی

  • تعداد شاخه نبات

  • 10 شاخه | 16 شاخه | 20 شاخه
راهنمایی نیاز دارید چت با پشتیبانی