• وزن
  • نامعلوم
  • وزن زعفران
  • 0.5 گرمی | 1 گرمی | 2 گرمی | 0.5 مثقالی | 1 مثقالی | 2 مثقالی

  • بسته بندی

  • 100 گرم | 500 گرم | 1 کیلو
  • نوع

  • جینسینگ سفید | جینسینگ قرمز (دختر پیچ)
راهنمایی نیاز دارید چت با پشتیبانی