• وزن
  • نامعلوم
    1000 g
    1000 g
  • وزن زعفران
  • 0.5 گرمی | 1 گرمی | 2 گرمی | 0.5 مثقالی | 1 مثقالی | 2 مثقالی


  • بسته بندی

  • ۱۰۰ گرمی | ۵۰۰گرمی | ۱ کیلوگرم

راهنمایی نیاز دارید چت با پشتیبانی